Procedura pentru recalcularea facturilor de electricitate sau gaz începând cu luna noiembrie 2021 până în prezent.

Luând în considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea nr.259/2021, art.1, care nu au notificat furnizorii de electricitate sau gaz până în prezent, o pot face prin completarea cererii anexate.
 Astfel, există posibilitatea recalcurării facturilor începând cu luna noiembrie 2021.Categoriile precizate în Legea nr.259/2021 sunt:
– întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiițării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;
– microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
– spitale publice și private, definite conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;
– organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
– furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
– instituții de cultură.
 Cererile se transmit către furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.
ROMANIA JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI ORASTIOARA DE SUS
NR.133,
Cod fiscal 4468366
e-mail: primariaorastioaradesus@yahoo.com
TEL/FAX: 0254-246622; TEL: 0254-246650